Warunki korzystania z serwisu.

Rozdział I Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia przez workbee odpłatnych usług polegających na umożliwieniu realizacji zleconego zadania Zamawiającego przez Wykonawcę lub Wykonawców, rozliczania realizowanych transakcji, korzystania z platformy internetowej (internet to sieć również w telefonach komórkowych) w celu realizacji zadań oraz zasady świadczenia pozostałych usług określonych niniejszym Regulaminem.
 • Każdy Użytkownik (Zmawiający/Zlecający i Wykonawca) podczas składania zlecenia zostaje poinformowany o treści Regulaminu i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia.
 • workbee umożliwia realizację zadania poprzez poszukiwanie i powierzanie zadania Zamawiającego odpowiednim Wykonawcom, również poprzez określenie w niniejszym Regulaminie praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, umożliwia Użytkownikom rozliczanie oraz przeprowadzenie zadań, jak również komunikację pomiędzy sobą przy pomocy platformy internetowej.
 • workbee występuje w niniejszych stosunkach prawnych jako dostawca platformy internetowej pozwalającej na prawidłową realizacje zadania Zamawiającego przez Wykonawcę, jednakże workbee nie uczestniczy w faktycznej realizacji określonych usług, ustala opłaty za realizację usługi oraz wypłaca wynagrodzenie za wykonanie zadania przez Wykonawcę, tj. rozlicza transakcje oraz zapewnia możliwość korzystania z platformy internetowej, jednocześnie workbee nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadania przez Użytkowników względem innych Użytkowników.
 • Użytkownicy (Zleceniodawcy i Wykonawcy) korzystając z platformy workbee, oświadczają, że:
 • będą przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu
 • wyrażają zgodę i akceptują fakt, iż niniejszy Regulamin określa nie tylko prawa i obowiązki Użytkowników względem workbee, ale tworzy również bezpośrednie prawa i obowiązki pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, w tym odpowiedzialność Wykonawcy względem Zleceniodawcy za jakość i sposób wykonania Zleconych usług, z wyłączeniem odpowiedzialności workbee w tym zakresie
 • zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, a przystępując do korzystania z serwisu workbee i zamieszczania w nim Ogłoszeń oraz zawierania Zleceń nie zgłaszają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń czy też uwag.
 • Zleceniodawca oświadcza i potwierdza, iż w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zadania przez Wykonawcę bądź innego niewykonania obowiązków przez Wykonawcę, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu wobec Zleceniodawcy ponosi wyłącznie Wykonawca, tj. Zleceniodawca nie będzie kierował żadnych roszczeń w tym zakresie względem workbee. W przypadku zamiaru skierowania przez Zleceniodawcę do Wykonawcy określonych roszczeń z pominięciem workbee, to workbee udzieli Zleceniodawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Wykonawcy oraz realizowanego Zadania.
 • workbee oświadcza, iż przykłada należytą wagę do wyboru wykonawców, dokłada najwyższych starań do prawidłowej realizacji zleceń przez Wykonawców poprzez wiele czynności takich jak: odsłuch, monitoring zleceń, w tym sprawdzanie czasu i jakości wykonania Zadań przez Wykonawców, jak również wspomaga aktywnie procesy reklamacyjne, gdyby musiały zostać wszczęte procedury reklamacyjne.
 • Wykonawca oświadcza i przyjmuje do wiadomości, iż ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wykonanie przyjętych do wykonania zadań, w tym ewentualną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tychże usług. Wykonawca wyraża tym samym zgodę, aby workbee przekazała Zleceniodawcy na jego żądanie informacje o osobie Wykonawcy, oraz przekazała dokumentację dotyczącą realizowanego Zadania, w celu umożliwienia skierowania ewentualnych roszczeń przez Zleceniodawcę bezpośrednio do Wykonawcy.
 • Wszelka komunikacja między Użytkownikami, związana z realizacją Zadań (zlecanych) opublikowanych na platformie workbee realizowana będzie poprzez kanały komunikacji wewnętrznej określone przez workbee.

Rozdział II Definicje / Słowniczek

 • Administrator, workbee – firma działająca pod firmą workbee, adres al. Jerozolimskie 133/32 Warszawa
 • Platforma workbee/Serwis – serwis transakcji online o charakterze otwartym prowadzony przez Administratora, służący do publikowania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących wykonania usług określonych w serwisie oraz Ogłoszeniu (tzw. umowy o dzieło bądź umowy zlecenia) oraz komunikacji między stronami transakcji,
 • Ogłoszenie – informacja umieszczana w Serwisie workbee dotycząca zapotrzebowania na wykonanie danej usługi, albo zamiaru wykonania usługi, zamieszczona przez Wykonawcę lub Zleceniodawcę, mająca na celu realizację Zadania,
 • Zadanie/Zlecenie – zaakceptowany przez Wykonawcę i Zleceniodawcę zakres usługi, wynikający z umieszczonego w Serwisie workbee Ogłoszenia, i jego przyjęcia do realizacji, stosownie do zapisów niniejszego regulaminu
 • Umowa – zawarte pomiędzy Zleceniodawcą a Administratorem oraz Administratorem a Wykonawcą ustalenia w zakresie realizacji określonego Zadania (wynikające ze złożonego i zaakceptowanego Ogłoszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu), określające prawa i obowiązki stron,
 • Dzieło – efekt czynności wykonanych przez Wykonawcę, zrealizowanie Zadania w części lub w całości,
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora,
 • Wykonawca – Użytkownik prezentujący za pośrednictwem Serwisu workbee możliwość wykonania określonych usług lub składający propozycję wykonania określonych usług, student lub uczeń do 26 roku życia legitymujący się aktualną legitymacją studencką lub legitymacją szkolną potwierdzający ten fakt akceptacją Regulaminu,
 • Zleceniodawca – Użytkownik umieszczający w Serwisie workbee Ogłoszenie, w którym zamierza zlecić do wykonania określone usługi lub składający propozycję Zlecenia określonych usług,
 • Konto – indywidualne konto informatyczne utworzone w Serwisie workbee na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w workbee, umożliwiające pełne korzystanie z Serwisu oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w workbee, chronione unikalną nazwą Użytkownika, tj. loginem i hasłem.

Rozdział III Rejestracja i zamawianie usług

 • Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu workbee przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Serwisie workbee i uzyskania unikalnej nazwy Użytkownika,
 • Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Serwisie dokonuje wyłącznie za pomocą osoby należycie umocowanej przez ten podmiot,
 • Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez workbee na stronach Serwisu workbee oraz akceptację Regulaminu, z pełnymi konsekwencjami z tego wynikającymi,
 • Weryfikacja danych przez Administratora spowoduje otrzymanie przez Użytkownika powiadomienia przesłanego przez Administrator na adres poczty elektronicznej. Moment aktywacji Konta Użytkownika przez Administratora równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług w Serwisie workbee na zasadach wynikających z Regulaminu
 • Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeśli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach serwisu, a w szczególności złożył Zadanie do wykonania bądź przyjął określone Zadanie do realizacji,
 • Administrator może żądać udokumentowania przez Zlecającego wskazywanych w Serwisie workbee danych i oświadcza, iż dane zawarte w bazach są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich, natomiast Wykonujący jest zobowiązany zachować tajemnicę i nie udostępniać danych osobom trzecim,
 • Aktywacja Konta w Serwisie workbee powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na publicznie dostępnych stronach Serwisu. Użytkownik samodzielnie wybiera, które z danych będą wyświetlane,
 • W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je (logując się na stronie www.workbee.pl w zakładce danych o Użytkowniku),
 • Zabronione jest usuwanie przez Użytkownika danych, z wyłączeniem pkt 9 niniejszego rozdziału, w trakcie korzystania z usług Serwisu workbee, a także podawania danych niepełnych lub nieprawdziwych,
 • Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń oraz zgłaszania Zadań dotyczących przedmiotu Ogłoszenia na zasadach określonych w Regulaminie,
 • Administrator nie gwarantuje, że Zadanie zostanie wykonane w sposób prawidłowy, oraz że potencjalny Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające w sposób należyty wykonać określone Zadanie. Tym samym decyzje w zakresie publikacji Ogłoszenia oraz zawarcia Zlecenia wykonania określonych usług konkretnemu Wykonawcy, Zleceniodawca ponosi na własny koszt i ryzyko,
 • Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny oraz nie może wprowadzać w błąd Wykonawców,
 • Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieprawidłowości opisu,
 • W ogłoszeniu pochodzącym od Zleceniodawcy Administrator nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji,
 • Treść Ogłoszenia nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, przepisów o ochronie danych osobowych, oraz dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na reputację Administratora,
 • Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów, w tym w szczególności plików graficznych, dokumentów itp. treści będących częścią Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie workbee w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych stronach internetowych,
 • Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania w części lub w całości Ogłoszeń, jeżeli z jakichkolwiek powodów uzna, iż jego treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź inne obowiązujące normy prawne
 • Zabronione są działania Użytkownika polegające w szczególności na pozorowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie opinii, o którym mowa w rozdziale 7 Regulaminu.

Rozdział IV Publikacja Ogłoszenia i Przyjęcie Zlecenia

 • W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest zamiar Zlecenia do wykonania określonych usług, Użytkownik posiadający Konto i zalogowany na nim musi spełnić łącznie następujące warunki:
  • stworzyć Ogłoszenie, sprecyzować ogół warunków, na jakich zlecone usługi, mają być wykonane lub mogą być wykonane, wypełnienić formularz zamieszczenia Ogłoszenia dostępny na stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie
  • wybrać opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia
 • Serwis workbee nie umożliwia zamieszczenia Ogłoszenia przez podmiot nieposiadający Konta lub podmiot niezalogowany,
 • Użytkownik ma możliwość edycji Ogłoszenia do momentu podjęcia Zadania przez Wykonawcę,
 • Wykonawcy zainteresowani danymi Ogłoszeniami podejmują się Wykonania Ogłoszenia (przyjęcia Zadania) poprzez skorzystanie z dostępnego w Serwisie odpowiedniego narzędzia,
 • Żadne opublikowane Ogłoszenie, nawet takie, które obejmuje podstawowe warunki wykonania usługi, tj. termin wykonania, warunki realizacji, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
 • Publikacja Ogłoszenia kończy się w następujących sytuacjach
  • z chwilą wyboru Wykonawcy usługi i zrealizowania Zadania,
  • po upływie terminu publikacji Ogłoszenia ustalonego przez Zleceniodawcę,
  • w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Ogłoszenia przez Zleceniodawcę
 • W przypadku, gdy publikacja Ogłoszenia zakończy się wyborem określonego Wykonawcy, a wybrany Wykonawca zaakceptuje przedmiotowy wybór, a tym samym zamiar realizacji określonej usługi w określonym czasie wskazanym w Serwisie workbee – widoczny zarówno dla Zleceniodawcy jak i Wykonawcy, pomiędzy Stronami dochodzi do zawarcia umowy o treści ustalonej przez Strony w Ogłoszeniu (dochodzi do Zlecenia), stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Zleceniodawca i wybrany Wykonawca powinni przystąpić do czynności związanych z realizacją umowy,
 • Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej (jak chociażby w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych, o czym mowa w art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych) bądź innej formy szczególnej, strony powinny niezwłocznie przystąpić do wykonania tych czynności. Zleceniodawca może uzależnić dalsze czynności związane ze Zadaniem określonych czynności do wykonania, od uprzedniego złożenia przez Wykonawcę stosownych oświadczeń na piśmie (m.in. oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, którego wzór zamieszczony będzie w Serwisie workbee)

Rozdział V Zleceniobiorca, zleceniodawca i administrator

 • Administrator przesyła do Zleceniodawcy fakturę proforma, obejmującą całość należności za wykonanie określonego Zlecenia ustaloną pomiędzy Wykonawcą a Administratorem, którą Zleceniodawca winien uiścić nie później niż w terminie określonym na fakturze pro forma. Jeżeli powyższa płatność w ustalonym terminie nie zostanie zrealizowana, Zleceniodawca otrzyma dodatkowe przypomnienie o płatności, a po upływie kolejnych 3 dni, Zadanie zostanie w całości anulowane. Zleceniodawca po zalogowaniu się do swojego konta może skorzystać tzw. szybkich płatności udostępnianych w Serwisie workbee,
 • Z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora, o której mowa w punkcie poprzedzającym, Administrator przesyła informacje i Zadanie do Wykonawcy, który zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji Zlecenia, w ustalonym uprzednio terminie, który rozpoczyna swój bieg od otrzymania niniejszej informacji. Wykonawca po zrealizowaniu Zadania w sposób prawidłowy otrzymuje wynagrodzenie, natomiast Zleceniodawca otrzymuje od Administrator fakturę VAT za realizację usługi,
 • Po potwierdzeniu przez Wykonawcę przyjęcia Zadania do realizacji, strony przystępują do realizacji,
 • Wykonawca po wykonaniu Zlecenia, przesyła za pomocą narzędzi Serwisu workbee, do Zleceniodawcy efekt wykonanego Zlecenia (Dzieła), przesyłając go za pośrednictwem Serwisu workbee w sposób w nim określony,
 • Od dnia otrzymania wykonanego Zlecenia (Dzieła), Zleceniodawca w terminie 7 dni zobowiązany jest za pomocą odpowiednich funkcji zaakceptować wykonane (Zlecenie) Dzieło bądź odmówić jego akceptacji jeżeli uważa, iż zostało ono wykonane w sposób wadliwy bądź niezgodny z umową,
 • Akceptacja, bądź brak jakiejkolwiek decyzji ze strony Zleceniodawcy w terminie, o którym mowa w punkcie 5, oznacza uznanie wykonania Zlecenia (Dzieła) w sposób prawidłowy, a w konsekwencji administrator generuje dokument w postaci potwierdzenia zrealizowania Zlecenia (Dzieła), który przesyła zarówno Zleceniodawcy jak i Wykonawcy, oraz dokonuje rozliczenia pomiędzy stronami w następujący sposób
  • w pierwszej kolejności otrzymaną od Zleceniodawcy kwotę netto pomniejsza o wartość otrzymanej kwoty netto tytułem wynagrodzenia dla Administrator za realizację usług określonych niniejszym Regulaminem, wynikających ze zrealizowania pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą określonego Zlecenia (Dzieła) za pośrednictwem i przy użyciu Serwisu workbee. Zarówno Zleceniodawca jak i Wykonawca wyrażają zgodę na powyższy sposób rozliczenia wynagrodzenia Administratora oraz na jego wysokość;
  • następnie od pozostałej kwoty, która:
   • dla Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą i będących podatnikami VAT stanowić będzie należne Wykonawcy wynagrodzenie netto,
   • dla Wykonawców nie prowadzących działalności gospodarczej (studentów do 26 roku życia) bądź taką działalność prowadzących, jednak niebędących podatnikami VAT, stanowić będzie należne Wykonawcy wynagrodzenie brutto,
   • pobierze i odprowadzi stosowne podatki i inne obciążenia publicznoprawne wynikające z realizacji przedmiotowego Zlecenia (w zależności od charakteru stosunku prawnego uznanego bądź to jako Zadanie bądź jako Dzieło, bądź jako usługa realizowana w ramach działalności gospodarczej) po czym w terminie 7 dni przekaże Wykonawcy na rachunek bankowy Wykonawcy należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji Zlecenia (po odliczeniu kwot i należności, o których mowa w powyższych punktach 6.1 i 6.2)
 • Jeżeli Zleceniodawca w terminie, o którym mowa w punkcie 5, nie zaakceptuje wykonanego Zlecenia (Dzieła), uzyskuje ono wówczas status „Zlecenia w analizie”. W takim wypadku Administrator, bez merytorycznej oceny jakości wykonanego Dzieła sprawdza jedynie, czy przesłany przez Wykonawcę plik/dokument może odpowiadać treści Zlecenia, a jeżeli tak, uruchamia procedurę uruchomienia środków Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi powyżej w punkcie 6. Administrator uprawniony jest do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy jedynie w takich sytuacjach, kiedy niewykonanie Zlecenia przez Wykonawcę ma charakter oczywisty, na co niniejszym zarówno Wykonawca jak i Zleceniodawca wyrażają zgodę. Wstrzymanie płatności może być równoznaczne z usunięciem lub zablokowaniem konta Wykonawcy,
 • Reklamacje czy też roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do Wykonawcy związane z ewentualnym niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Zlecenia (Dzieła) realizowane są bezpośrednio pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą, bez możliwości kierowania jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie do Administratora. Administrator zobowiązuje się jednak udzielić stronom pełnego dostępu do dokumentów i informacji związanych z realizacją przedmiotowego Zlecenia,
 • Pozostałe elementy związane z realizacją Zlecenia, skutki konkretnych działań przedstawiane będą zarówno Zleceniodawcy jak i Wykonawcy w Serwisie workbee, w ramach realizacji określonego Zlecenia
 • Administrator za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych może umożliwić Użytkownikom dodawanie opinii na temat pracy danych Wykonawców, które będą dostępne dla wszystkich Użytkowników systemu w celu umożliwiania im zweryfikowania umiejętności i rzetelności danego Wykonawcy.
 • Rozdział VI Rozliczenia, cennik i warunki
 • Usługi w ramach Serwisu workbee świadczone są odpłatnie
 • Podstawową opłatą z tytułu realizacji usług określonych niniejszą umową jest wynagrodzenie Administratora, o którym mowa w rozdziale 5 pkt. 6 pod pkt. 1 Regulaminu
 • Ostateczna wysokość opłaty za realizację usługi jest ustalany indywidualnie pomiędzy Zleceniodawcą a Administratorem w oparciu o nakład roboczogodzin potrzebnych do wykonania Zlecenia/Dzieła.
 • Wysokość pozostałych opłat za dodatkowe usługi, do których Użytkownicy mogą mieć dostęp w związku z działaniem serwisu workbee są określane indywidualnie.

Rozdział VI Rozliczenia, cennik i warunki

 • Usługi w ramach Serwisu workbee świadczone są odpłatnie
 • Podstawową opłatą z tytułu realizacji usług określonych niniejszą umową jest wynagrodzenie Administratora, o którym mowa w rozdziale 5 pkt. 6 pod pkt. 1 Regulaminu
 • Ostateczna wysokość opłaty za realizację usługi jest ustalany indywidualnie pomiędzy Zleceniodawcą a Administratorem w oparciu o nakład roboczogodzin potrzebnych do wykonania Zlecenia/Dzieła.
 • Wysokość pozostałych opłat za dodatkowe usługi, do których Użytkownicy mogą mieć dostęp w związku z działaniem serwisu workbee są określane indywidualnie.

Rozdział VII Odpowiedzialność stron i postępowanie reklamacyjne

 • Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez workbee usług w ramach Serwisu workbee w terminie 7 dni od dnia zakończenia publikacji Ogłoszenia bądź dnia zakończenia realizacji Zlecenia. Jeżeli reklamacja dotyczy innych obszarów, aniżeli publikacja Ogłoszenia bądź realizacja Zlecenia, reklamację należy złożyć w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji
 • Reklamacje należy zgłaszać workbee na adres kontakt@workbee.pl lub pisemnie listem poleconym na adres workbee. O terminie złożenia reklamacji pisemnie decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego)
 • Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia bądź Zlecenia, którego dotyczy reklamacja oraz inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia podlegającego reklamacji, a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację
 • Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji
 • Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, workbee zwróci się do Użytkownika o wskazanie w zakreślonym terminie dodatkowych informacji
 • Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, workbee zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji
 • O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowany w serwisie workbee
 • Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Użytkownika bądź zakresu reklamacji, a także złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.
 • Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 j.t.) (dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) i powierza Wykonawcy do przetwarzania bazy danych zawierające dane osobowe. Zakres powierzonych do przetwarzania danych obejmuje: przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zadania/Zlecenia
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu prawidłowej realizacji Zdania/Zlecenia przez Wykonawcę. Wykonawca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostępniania powierzonych danych osobowych ani do przechowywania i sporządzania kopii bezpieczeństwa powierzonych danych w zakresie, który nie jest konieczny do prawidłowej realizacji Zadania.
 • W związku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 10, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności oraz do zastosowania przy ich przetwarzaniu wszelkich środków technicznych i organizacyjnych przewidzianych dla administratora danych w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz do przestrzegania wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100 poz. 1024) (dalej: „Rozporządzenie”) i stosowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w Rozporządzeniu. W zakresie przestrzegania tych przepisów, to Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych dla administratora danych.
 • Wykonawca oświadcza, że miejscem przetwarzania danych osobowych w rozumieniu § 4 ust. 1 Rozporządzenia jest prywatny telefon zarejestrowany na Wykonawcę znajdujący się w jego posiadaniu.
 • Wykonawca nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust.1, osobom trzecim.
 • W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa w ust. 1, powierzonych przez administratora danych, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymogami Rozporządzenia.
 • Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu na każde jego żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych za pomocą workbee, a w szczególności do niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych z danymi osobowymi objętymi Umową w Sprawie Danych prowadzonych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami.
 • W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 16 i 17 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony danych osobowych, o których mowa w ust. 1.
 • Po zakończeniu realizacji Zdania/Zlecenia, lub na pisemną prośbę Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie nośniki z otrzymanymi danymi osobowymi, a w przypadku sporządzenia dodatkowych kopii, trwale usunie je z wszelkich nośników, które nie zostały zwrócone Zamawiającemu.
 • Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich uzyskanych danych osobowych i informacji. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązuje bezterminowo, także po zrealizowaniu Zdania/Zlecenia przez Wykonawcy.

Rozdział VIII Rozwiązanie umowy

 • Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z workbee umowę o świadczenie usług w ramach serwisu workbee, poprzez wysłanie na adres kontakt@workbee.pl wiadomości email zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Konto
 • Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że Użytkownik posiada aktualne Ogłoszenie, bądź jest w trakcie realizacji określonego Zlecenia. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia publikacji Ogłoszenia, bądź od zakończenia realizacji Zlecenia
 • workbee zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

Rozdział IX System opinii

 • W ramach Serwisu workbee Administrator umożliwi dodawanie opinii Zleceniodawców na temat przebiegu i realizacji Zleceń, które Wykonawca może jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź
 • Statystyki i opinie do wykonanych i zleconych Zleceń/Zadań są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis workbee
 • Opinia jest zawsze przyporządkowana do konkretnego Zlecenia bądź Ogłoszenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie opinie oraz odpowiedzi,
 • Serwis workbee może usunąć opinię lub odpowiedź, na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje, jest wulgarna lub obraźliwa, narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy sprzeczna jest z zasadami określonymi w Regulaminie

Rozdział X Zmiany regulaminu

 • workbee może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu workbee. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez workbee, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie nowego Regulaminu. Ogłoszenia oraz Zlecenia opublikowane przed wejściem w życie zmian realizowane są na zasadach dotychczasowych
 • Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie workbee po wejściu w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o tym i poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

Rozdział XI Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.Us. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest workbee. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez workbee zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez workbee usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa workbee (w tym Serwisu). Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
 • workbee zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie
 • W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości a także w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie, w tym w przypadku Wykonawców, podmiotom Zlecającym im określone usługi. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez workbee, w tym podmiotom wykonującym Zadania workbee czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez workbee w ramach Serwisu usług
 • Dane osobowe Użytkowników są chronione przez workbee przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych

Rozdział XII Pozostałe postanowienia regulaminu

 • workbee nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zobowiązań związanych z Ogłoszeniem bądź Zadaniem, podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Ogłoszeniu lub Zleceniu, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu
 • workbee nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy
 • workbee zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia, Zlecenia lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 • W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte, a Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez workbee w ramach Serwisu workbee
 • workbee ma prawo do usunięcia lub edycji Ogłoszenia lub Zlecenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej
  • wprowadzające w błąd.